Có 1 kết quả:

cẩu tồn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sống còn tạm bợ trong nhất thời.