Có 1 kết quả:

nhược can

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao nhiêu.