Có 1 kết quả:

khổ chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chịu đựng tai nạn.