Có 1 kết quả:

khổ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm khó nhọc.