Có 1 kết quả:

khổ sai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt làm việc nặng nhọc. Hình phạt dành cho tù nhân.