Có 1 kết quả:

khổ não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn buồn phiền.

Một số bài thơ có sử dụng