Có 1 kết quả:

khổ sở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn — Đau đớn trong lòng.