Có 1 kết quả:

khổ nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ chung những chuyện đau buồn rước vào mình.