Có 1 kết quả:

khổ qua

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái mướp đắng ( thật ra là dưa đắng ).

Một số bài thơ có sử dụng