Có 1 kết quả:

khổ thái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rau đắng. Một tên chỉ cây trà ( lá dùng nấu nước uống, làm nước trà ).