Có 1 kết quả:

khổ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói khó nghe.

Một số bài thơ có sử dụng