Có 1 kết quả:

khổ độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khó đọc, trúc trắc không xuôi.