Có 1 kết quả:

khổ thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn cho mình.