Có 1 kết quả:

khổ nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau buồn xấu hổ.