Có 1 kết quả:

trữ ma

1/1

trữ ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ gai (vỏ dùng đánh sợi để dệt)

Một số bài thơ có sử dụng