Có 1 kết quả:

anh cát lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên nước, tại đảo lớn ở Âu Châu tức nuớc Anh ( England, Anglerre ).