Có 1 kết quả:

anh cát lợi hải hạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Anh-Cát-Lợi hải hạp” 英吉利海峽 English Channel, eo biển ranh giới giữa Anh Quốc và Pháp Quốc.