Có 1 kết quả:

phanh oanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng vòng. Xoay tròn.