Có 1 kết quả:

mậu tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang đáng chiêm ngưỡng. Tài đẹp.