Có 1 kết quả:

mậu hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng