Có 1 kết quả:

mao am

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lều tranh.