Có 1 kết quả:

bạt bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng chim bay liệng.