Có 1 kết quả:

lệ chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây vải — Trái vải.