Có 1 kết quả:

mang mang

1/1

mang mang

phồn thể

Từ điển phổ thông

mênh mông, mù mịt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To rộng, mênh mông. Hát nói của nguyễn công trứ có câu: » Xuân sầu mang mang tắc thiên địa « ( Mối sầu xuân mêng mông lấp cả trời đất ) — Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang: 人 間無路月茫茫 nơi nhân gian không còn lối nẻo, chỉ có mặt trăng dõi dõi soi. » Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi soi « ( Chinh phụ ngâm ).

Một số bài thơ có sử dụng