Có 1 kết quả:

trà hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bình đựng nước trà. Ấm trà.