Có 1 kết quả:

trà bôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén nhỏ để uống nước trà — Chén nước trà.

Một số bài thơ có sử dụng