Có 1 kết quả:

trà thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuyền chở trà đi bán — Cái khay đựng các chén trà.

Một số bài thơ có sử dụng