Có 1 kết quả:

trà quán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm bán nước trà. Tiệm nước.