Có 1 kết quả:

như khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuốt giận.