Có 1 kết quả:

như lư

1/1

như lư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ thiến