Có 1 kết quả:

thảo nguyên

1/1

thảo nguyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thảo nguyên

Một số bài thơ có sử dụng