Có 1 kết quả:

thảo am

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lều cỏ. Ngôi nhà tranh nhỏ bé. Đoạn trường tân thanh : » Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa «.