Có 1 kết quả:

thảo muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rậm rạp tối tăm. Cũng chỉ tình hình đen tối. Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái: » Cơn thảo muội những gặp điều biến cải «.

Một số bài thơ có sử dụng