Có 1 kết quả:

thảo trát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết giấy lệnh đòi lên phủ quan. Truyện Trê Cóc : » Truyền cho thảo trát vô đòi «.