Có 1 kết quả:

thảo lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lều cỏ, nhà tranh. Đoạn trường tân thanh : » Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư «.