Có 1 kết quả:

kinh thiên cức địa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chông gai chướng ngại khắp chốn. Tỉ dụ tình cảnh gian nan khốn ách. § Cũng nói: “mãn địa kinh cức” 滿地荊棘.