Có 1 kết quả:

nhẫm nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu ớt. Mềm yếu.

Một số bài thơ có sử dụng