Có 1 kết quả:

nhẫm nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dần dần nhuốm vào, ăn sâu vào. Cũng như Tiêm nhiễm.