Có 1 kết quả:

hoang sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc bắt đầu có vũ trụ. Lúc bắt đầu, chưa có gì.