Có 1 kết quả:

hoang niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm mất mùa.

Một số bài thơ có sử dụng