Có 1 kết quả:

hoang phế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi, không dùng tới.