Có 1 kết quả:

hoang thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bào thai không người nhìn nhận.