Có 1 kết quả:

hoang đãng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả, không giữ gìn.