Có 1 kết quả:

hoang phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để hao tốn một cách vô ích.