Có 1 kết quả:

hà tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá sen non mới nở, tròn như đồng tiền.

Một số bài thơ có sử dụng