Có 1 kết quả:

sa kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài châu chấu, thân mình và cánh có vằn có đốm.

Một số bài thơ có sử dụng