Có 1 kết quả:

cô tô

1/1

cô tô

phồn thể

Từ điển phổ thông

(tên đất)