Có 1 kết quả:

cúc nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng chín âm lịch (thời kì hoa cúc nở).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng tám âm lịch ( hoa cúc nở ).