Có 1 kết quả:

khuẩn tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chóp của cây nấm ( giống cái dù ).