Có 1 kết quả:

khuẩn bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cọng của cây nấm.